Теми за разработване на курсови задания
 

  Курсовите задания се разработват в следните основни направления:

1. Дидактически тест за проверка и оценка на знанията

Тестът трябва да е в съответствие с учебната програма за предмета и съответния клас (по избор, напр. История,  История и цивилизация, География и икономика, Психология и логика, Етика и право). Виж: http://mon.bg/bg/28

и Държавните образователни изисквания за учебно съдържание: http://mon.bg/bg/100105

 

Разработката включва:
- определяне на тематичния обхват на теста, конструкция, инструкции;
- въпросник;
- ключ на правилните отговори и оценяването.
- двумерна матрица на Тайлър

Примерни тестове:

>> 1 <<   >> 2 <<     >> 3 <<    >> 4 <<    >> 5 <<

2. Урок с мултимедийна презентация

Разработката включва:
- Текстова част с изложение на темата (определяне на тематичния обхват, структура на изложението, основни ресурси и използвана литература - текстове, изображения, и пр.). Работата се изготвя според Държавните образователни изисквания за учебно съдържание:
http://mon.bg/bg/100105

и е в съответствие с учебната програма за предмета и съответния клас (по избор, напр. История,  История и цивилизация, География и икономика, Психология и логика, Етика и право).
Виж:  http://mon.bg/bg/28

- Самата презентация (ppt, pptx, odp).

>> Пример <<  >> Пример за специалности ФНПП <<

 

>>назад<<