Информационни и комуникационни технологии в обучението
и работа в дигитална среда

(Аудиовизуални и информационни технологии в обучението)


 

 

Курсът е предвиден за придобиване на учителска правоспособност в бакалавърската степен. Представят се инструментариума за аудиовизуални презентации в училище както и електронните медии и комуникации за целите на обучението. Информационните технологии в образователен контекст формират централен акцент. Дистанционните методи с използване на Интернет като глобална медия предлагат нов богат дидактически потенциал. Приложната част на курса запознава с технологията на изготвяне на дидактически материали в традиционен и електронен формат, събирането, обработването и анализирането на данни при използването на информационните технологии.

Учебна програма, специалност История, История и философия и др. - ИФ - 2017 г

Учебна програма, специалност История и философия и др. - ИФ - 2012 г.

Учебна програма, специалност Социология - 2013 г.

Учебна програма, специалности ФНПП

Статии и книги:

Tufte, E.R. Envisioning Information. Graphics Press, Cheshire 1990 (DjVu reprint 10,5 MB)

Тодоров, Ю. Оралност, писменост и пауърпоинтилизъм в историята. - В: Електронно историческо списание "Анамнеза", бр. 2 2006 г. http://www.anamnesis.info/broi2/Todorov.htm

Тодоров, Ю. Обучение чрез електронно съдържание. VІ Есенна научна конференция на ФНПП "120 години Софийски университет Св. Кл. Охридски и развитие на педагогическата наука". София, 21-22 ноември 2008 г.

Тодоров, Ю. Клиометрия. Парадигма, С. 2000 г. (гл. ІІІ и ІV)

За дидактическите тестове по история

Информационни технологии в обучението
 

 


Общи насоки за разработване на курсови работи

Тематика на курсовите задания

Указания за разработване на писмени работи в ИФ
 

адрес за контакт: avit@abv.bg

  Писмени работи - История, з.о. ІІІ к. (модул Б)

1    Емануил Б Х    2529  - 
2    Анита Л П    2537    5
3    Ивелина М Т    2541    5
4    Стела С Н    2542    5
5    Евлоги Й К    2543    6
6    Мюждат Д М    2546    6
7    Борислав П Д    2547    6
8    Йордан С М    2548    6
9    Андрей М В    2550    5
10    Теодора Ц Г    2552    -
11    Румяна Н П    2559    5
12    Тодор П П    2562    5
13    Лора С Д    2563    5
14    Георги А Г    2549    6
15    Биляна И К-С     4092    6