Информационни и комуникационни технологии в обучението
и работа в дигитална среда

(Аудиовизуални и информационни технологии в обучението)


 

 

Курсът е предвиден за придобиване на учителска правоспособност в бакалавърската степен. Представят се инструментариума за аудиовизуални презентации в училище както и електронните медии и комуникации за целите на обучението. Информационните технологии в образователен контекст формират централен акцент. Дистанционните методи с използване на Интернет като глобална медия предлагат нов богат дидактически потенциал. Приложната част на курса запознава с технологията на изготвяне на дидактически материали в традиционен и електронен формат, събирането, обработването и анализирането на данни при използването на информационните технологии.

Учебна програма, специалност История, История и философия и др. - ИФ - 2017 г

Учебна програма, специалност История и философия и др. - ИФ - 2012 г.

Учебна програма, специалност Социология - 2013 г.

Учебна програма, специалност Психология - 2021 г.

Статии и книги:

Tufte, E.R. Envisioning Information. Graphics Press, Cheshire 1990 (DjVu reprint 10,5 MB)

Тодоров, Ю. Оралност, писменост и пауърпоинтилизъм в историята. - В: Електронно историческо списание "Анамнеза", бр. 2 2006 г. http://www.anamnesis.info/broi2/Todorov.htm

Тодоров, Ю. Обучение чрез електронно съдържание. VІ Есенна научна конференция на ФНПП "120 години Софийски университет Св. Кл. Охридски и развитие на педагогическата наука". София, 21-22 ноември 2008 г.

Тодоров, Ю. Клиометрия. Парадигма, С. 2000 г. (гл. ІІІ и ІV)

За дидактическите тестове по история

Информационни технологии в обучението
 

 


Общи насоки за разработване на курсови работи

Тематика на курсовите задания

Указания за разработване на писмени работи в ИФ
 

адрес за контакт: avit@mail.bg